Uchazeč ID kód VZ Název VZ Průběžné hodnocení Zvýšení podpory (tis. Kč) Po hodnocení (tis. Kč)
UN-09 IP-09 IV-09 NIV-09
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620849 Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění   A 1 001 20 988 20 988 3 950 17 038
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620855 Mechanismy transportu látek ve svrchních sférách Země A 684 12 601 11 647 46 11 601
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620857 Nové molekulární systémy pro pokročilé aplikace prospěšné pro zdraví a šetrné k životnímu prostředí  A 1 429 33 225 30 119 5 800 24 319
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620858 Signalizace a molekulární mechanismy buněčné odpovědi A 1 446 33 142 32 624 8 018 24 606
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620859  Výzkum vlastností jader a subjaderných částic a jejich interakcí A 1 357 23 595 23 595 500 23 095
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620860 Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astrofyzikálních systémech A 1 133 21 321 21 321 2 030 19 291
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání A 299 5 329 5 144 62 5 082
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620864 Aktivní životní styl v biosociálním kontextu A 718 14 125 14 125 1 900 12 225
Masarykova univerzita MSM0021622430 Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie A 1 042 23 042 23 042 5 300 17 742
Masarykova univerzita MSM0021622434 Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií  B 608 10 775 10 344 0 10 344
Masarykova univerzita MSM0021622435 Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních A 719 12 233 12 233 0 12 233
Masarykova univerzita MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání A 713 12 533 12 533 400 12 133
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630519 Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce A 786 15 371 15 371 1 995 13 376
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630528 Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti A 1 349 27 905 27 905 4 950 22 955
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630529 Inteligentní systémy v automatizaci A 700 12 988 12 988 1 069 11 919
Slezská univerzita v Opavě MSM4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy A 483 8 216 8 216 0 8 216
Česká zemědělská univerzita v Praze MSM6046070906 Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů A 1 037 18 014 18 014 360 17 654
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137308 Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí A 884 17 014 16 802 1 750 15 052
Akademii výtvarných umění v Praze MSM6046144601 České umění v období post-socialistické transformace (1980-2005) A 121 2 672 2 053 0 2 053
Vysoká škola ekonomická v Praze MSM6138439909 Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti A 494 8 401 8 401 0 8 401
Vysoká škola ekonomická v Praze MSM6138439910 Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování A 580 10 272 10 272 405 9 867
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910027 Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace A 603 11 262 11 262 1 000 10 262
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959223 Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů A 1 063 18 097 18 097 0 18 097
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959225 Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru A 441 8 441 7 749 244 7 505
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně MSM6215648905     Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu A 1 112 23 169 23 169 4 240 18 929
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770031 Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů  A 1 253 21 328 21 328 0 21 328
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770035 Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky A 910 20 212 19 790 4 300 15 490
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770038 Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III A 1 511 27 011 27 011 1 290 25 721
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770039 Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice A 732 13 226 13 226 759 12 467
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770040 Využití radionuklidů a ionizujícího záření B 1 491 27 689 26 581 1 200 25 381
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770043 Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace B 659 12 114 11 629 420 11 209
Legenda:
UN-09 uznané náklady v r. 2009
IP-09 institucionální podpora v r. 2009 celkem
IV-09 podpora v r. 2009 na kapitálové výdaje
NIV-09 podpora v r. 2009 na běžné výdaje